Home

Tennisclub Ouderkerk aan den IJssel

Welkom op de website van Tennis Club Ouderkerk (TCO)

alv2016Op dinsdag 19 februari a.s. wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van TCO gehouden. Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

De vergadering wordt gehouden in het clubhuis en begint om 20:00.

Jullie zijn vanaf 19:30 al welkom voor een kopje koffie of thee.

Voor de vergadering zijn naast de agenda (bijgevoegd), een aantal inkomende stukken beschikbaar. De inkomende stukken van de vergadering kunt u opvragen bij de secretaris van TCO. Een beperkte set van geprinte exemplaren van de stukken zullen ook aanwezig zijn voor de vergadering.

1) Opening en vaststelling agenda;

2) Notulen ALV 2018;

3) Jaarverslag 2018;

  • Van de voorzitter
  • Van tenniszaken
  • Van algemene zaken
  • Van de secretaris
  • Van de penningmeester:

(1) Toelichting jaarrekening 2018

(2) Verslag kascommissie

(3) Vaststelling jaarrekening 2018

4) Decharge bestuur voor 2018

5) Benoeming nieuwe kascommissie

6) Aftreden en benoeming bestuurders en voorzitters commissies

  1. Aftredend en herkiesbaar Andrew Ruijmgaart en Eric Fickel
  2. Voorstel benoeming bestuurslid Algemene Zaken René Veldmeijer

7) Benoeming erelid

8) Plannen voor 2019

9) Begroting 2019 en vaststelling tarieven

  1. Toelichting begroting van de penningmeester;
  2. Vaststelling tarieven.

10) Rondvraag

11) Sluiting

We hopen jullie in grote getale te mogen verwelkomen.